Username
Password
[ Register ] [ Forgot Password ]

 

 

     มาตรฐานการติดตั้ง

     บริษัท  เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน NFPA ทีมช่างติดตั้งและช่างเทคนิคได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีความชำนาญและประสบการณ์สูง สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเข้มงวดในทุกในทุกขั้นตอน

     บริษัท  เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างเข้มงวด อาทิเช่น
     - ล้างทำความสะอาดท่อทองแดง ตามมาตรฐาน NFPA 56F ก่อนบรรจุส่งเข้าสถานที่ติดตั้ง
     - ใช้ไนโตรเจนบริสุทธิ์ เป่าภายในท่อขณะเชื่อมต่อท่อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดเขม่าภายในท่อ
     - ทดสอบแรงดันก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์
     - ทำสัญลักษณ์สีและลูกศรตามชนิดของก๊าซฯ
     - ไล่ฝุ่นหรือสิ่งตกค้างภายในท่อจนผ่านการทดสอบ
     - ทดสอบความถูกต้องของก๊าซขั้นต้นและป้องกัน CROSS CONNECTION
     - ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (COMMISSIONING & PERFORMANCE TEST)
     - ตรวจสอบระบบก๊าซเต็มรูปแบบตาม NFPA STANDARD ด้วยผู้ตรวจสอบจากสถาบัน N.I.T.C. / U.S.A.
     - ฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาจนผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

     มาตรฐานการตรวจสอบ

     บริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับใช้ในการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเท่ากับ NFPA STANDARD ของสหรัฐอเมริกาโดยทางบริษัทมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน N.I.T.C. (NATIONAL INSPECTION TESTING CERTIFICATION) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการทดสอบ  เช่น OXYGEN ANALYSER, CARBONMONOXIDE & DEWPOINT MONITOR, ULTRASONIC LEAK- DETECTOR ฯลฯ โดยมีการตรวจสอบครอบคลุมการใช้งานของระบบก๊าซทางการแพทย์ เช่น ตรวจสอบศูนย์จ่ายก๊าซและสูญญากาศ, การสลับท่อก๊าซ, แรงดันและปริมาณการไหลของก๊าซ, ทดสอบความบริสุทธิ์ของก๊าซและระบบสัญญาณเตือน บันทึกผลการตรวจสอบที่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ HA (HOSPITAL ACCREDITATION)

ออกบูธ
ทดสอบ