Username
Password
[ Register ] [ Forgot Password ]

 

 

ให้การบริการตรวจซ่อมกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
     
• วันเวลาทำงานสำนักงาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
     • Medical service express 24 hour every days Tel. 083 687 0447

การให้บริการหลังการขาย (After sale service)
     • In house training ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการทำงาน  
       การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
     • Warranty maintenance period ให้การดูแลตรวจเช็คบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้มีการทำงานอย่างเต็ม
       ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
     • Preventive maintenance program โปรแกรมการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
       และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
     • Service & Consultation ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์
       เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

บริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงมีบริการวางระบบและโปรมแกรมบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ให้ทุกโรงพยาบาลที่ต้องการ

ทีมงานบริการ Service management
เพื่อความมั่นใจของผู้รับบริการ ฝ่ายช่างทุกคนได้ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี  ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ทักษะในการแก้ไขข้อขัดข้องและปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ

 Name  Position  Phone
 คุณนิรันดร์  ขาวบริสุทธิ์  Service manager  081-3305861
 คุณเสาวณี  อนันต์สันติวงศ์  Service co-ordinater  02-258-0447-9

   
   
   
   

ออกบูธ
ทดสอบ