Username
Password
[ Register ] [ Forgot Password ]

 

 

     การตรวจสอบระบบก๊าซทางการแพทย์ (MEDICAL GAS VERIFICATION)

     ในปัจจุบันโรงพยาบาลขนาดตั้งแต่ 100 เตียงขึ้นไป มีการติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับบุคลากรในการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย มีคำถามจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถามว่า ระบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด มีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมปนเข้าไปในระบบหรือไม่และจะมีความมั่นใจเพียงใดว่าสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับจะไม่มีอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ชำนาญในการตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบจ่ายก๊าซฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

     วัตถุประสงค์
     1. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ การระเบิดของก๊าซและไฟฟ้าลัดวงจรตามมาตรฐาน NFPA 99 ประเทศสหรัฐอเมริกา
     2. ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงต่อชีวิตผู้ป่วย อันเกิดจากการสลับชนิดของก๊าซ (CROSS CONNECTION) และลดอันตรายอันเกิดจากการรั่วของก๊าซ
     3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของระบบที่จะใช้กับคนไข้เป็นลำดับแรกและปลอดภัยต่อครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับระบบก๊าซทางการแพทย์ เช่น เครื่องดมยา,เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ
     4. เป็นมาตรการป้องกัน (PREVENTIVE MEASURE) และเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาตรวจซ่อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (MAINTENANCE COST) ในระยะยาว ทำให้ระบบก๊าซมีสมรรถภาพในการทำงานอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ
     5. เพื่อเป็นการปลูกฝังความปลอดภัยในการทำงานให้บุคลากร มีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ตื่นตกใจในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจากสัญญาณเตือนของระบบก๊าซ มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรประจำอย่างต่อเนื่อง

     ระยะเวลาในการตรวจสอบ
     1. การติดตั้งระบบในครั้งแรก  (NEW INSTALLATION)
     2. ตรวจสอบประจำปี (ANNUAL)
     3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบ (MODIFICATION)

     รายการอุปกรณ์และระบบที่ทำการตรวจสอบ
     1. ศูนย์จ่ายก๊าซ (SOURCE SYSTEM)
         1.1 การจัดหาก๊าซ (GAS SUPPLY SYSTEM)
         1.2 ระบบควบคุมการจ่ายออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์และไนโตรเจน  (MANIFOLD SYSTEM)
         1.3 ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (AIR COMPRESSOR SYSTEM)
         1.4 ระบบผลิตสูญญากาศทางการแพทย์  (VACUUM SYSTEM)
         1.5 การออกแบบติดตั้งและความปลอดภัย (DESIGN LOCATION AND SAFETY FEATURE)
     2. ทดสอบการสลับท่อของก๊าซและสัญลักษณ์โค๊ดสี (CROSS CONNECTION & LABELING)
     3. มาตรฐานแรงดันและปริมาณการไหล (PRESSURE & FLOW) ที่หัวจ่ายก๊าซ (OUTLET) โดยตรวจสอบ 100% ของจำนวน OUTLET
    4. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของก๊าซ (GAS PURITY)
         4.1 ฝุ่นละอองปนเปื้อนในท่อส่งก๊าซ (PARTICULATES)
         4.2 ปริมาณคาร์บอนมอนอ๊อคไซด์และความชื้น  (CARBON MONOXIDE & DEWPOINT)
         4.3 ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (OXYGEN ANALYSIS)
     5. ระบบสัญญาณเตือนหลักและสัญญาณเตือนเฉพาะแห่ง (MASTER & AREA ALARM)

ออกบูธ
ทดสอบ